ชื่อ - นามสกุล :นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :300 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Telephone :032425557
Email :phet_pvc@hotmail.com