ประเภทวิชาคหกรรม


มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 6 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสุเนตตา ศรีจันทร์เฟื้อ

Card image cap

นางปิยะวรรณ สาวสวรรค์

Card image cap

นางสาวมาลินี ศรีจันทร์

Card image cap

นางสาวผกามาศ แสนสิริ

 
Card image cap

นายอนุชา แดงประดับ

Card image cap

นางสาวมณฑาทิพย์ ท้อสุวรรณ

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 4 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ

Card image cap

นางพรทิพย์พา ท้อสุรรณ

Card image cap

นายนิรุต เหลืองอร่าม

Card image cap

นางสาวมณฑาทิพย์ ท้อสุวรรณ

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางไพลิน สาพิมพ์

Card image cap

นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์

Card image cap

นางสาวบุษบง นาคะเวช

Card image cap

นางสาวอาริสา พึ่งเสนาะ

 
Card image cap

นางสาวรุ้งตะวัน พุ่มทับทิม

Card image cap

นางสาวลักษณา บุตรแสงดี

Card image cap

นางสาวฉัตรแก้ว ทับทัด

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางมณีรัตน์ มีโภคี

Card image cap

นางสุเมตตา จ้อยเจริญ

Card image cap

นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน

Card image cap

นางสาวอาริสา พึ่งเสนาะ

 
Card image cap

นางสาวฉัตรแก้ว ทับทัด

Card image cap

นางสาวรุ้งตะวัน พุ่มทับทิม

Card image cap

นางสาวลักษณา บุตรแสงดี

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์

Card image cap

นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์

Card image cap

นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

Card image cap

นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร

 
Card image cap

นางสาวชุติกาญจน์ ทองทับ

Card image cap

นางจิราพร สันหนัง

Card image cap

นางประภาพร ชินกร

Card image cap

นางสาวอารีรัตน์ รัตนวิลัย

 
Card image cap

นายอุทัย ยิ้มน้อย

Card image cap

นายมาโนช ผิวขาวปลั่ง

Card image cap

นายบุญชด อ้วนอด

Card image cap

นายเลิศลอย จงแจ่มใส

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 21 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นายปริญญา ถิระโครต

Card image cap

นายวิเวทย์ พรมใจ

Card image cap

นางสาวอรชุมา อำนวยผล

Card image cap

นางสาวศิวาภรณ์ จินตนา

 
Card image cap

นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย

Card image cap

นายไพโรจน์ เย็นใจ

Card image cap

นายพิเชษฐ ชินกร

Card image cap

นายประพันธ์ แช่มนาสวน

 
Card image cap

นางเยือน กลั้นกลืน

Card image cap

นายยงยุทธ แต้มเรืองอิฐ

Card image cap

นายชัยวัฒน์ สงวนจิตร

Card image cap

นายอชิรพัฒน์ นุชชมภู

 
Card image cap

นายรัตนชัย รุ่งเรือง

Card image cap

นายเจริญ พจนานุเคราะห์

Card image cap

นายไพรรัช บุญมี

Card image cap

นางสุดใจ สรเทพ

 
Card image cap

นางเฉลียว ประดับสี

Card image cap

นางเรณู ชูหนู

Card image cap

นางภัทรพงศ์ เดชดี

Card image cap

นายสมพร อังคตรีรัตน์

 
Card image cap

นายมนต์ สายเมือง

Card image cap

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 5 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสุนิสา อินทนิน

Card image cap

นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

Card image cap

นางสาววาริน ทิมเมฆ

Card image cap

นางสาววรรณณิศา ทับสี

 
Card image cap

นางสาวเขมจิรา กล่องแก้ว

Card image cap

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 5 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม

Card image cap

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง

Card image cap

นางสาวสุพัตรา เกษร

Card image cap

นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง

 
Card image cap

นางศิริรัตน์ เนื้อนุ่ม

Card image cap

Card image cap

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557