ประเภทวิชาคหกรรม


Card image cap

หัวหน้างาน

นายวิเวทย์ พรมใจ

Card image cap

นางสาววันวิสาข์ อบอุ่น

Card image cap

นางสาวสุปรียา มีเนียม

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ

Card image cap

นางสาวณัฐฐา เทพธรรม

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสงกรานต์ ศิริินาวี

Card image cap

นางสาวณัฐฐา เทพธรรม

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวสุกัญญา บุญแท้

Card image cap

นางสาวพีรพร เกตุแก้ว

Card image cap

นางสาวมัตติยา ปอวังตะโก

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวนันทพร ฉายแสงเดือน

Card image cap

นางสาวสุปรียา มีเนียม

Card image cap

นางสาววันวิสาข์ อบอุ่น

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวพีรชิตา อยู่จันทร์

Card image cap

นางสาวมัตติยา ปอวังตะโก

Card image cap

นางสาวพีรพร เกตุแก้ว

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557