ประเภทวิชาคหกรรม


Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง

Card image cap

นางสาวนงนุช คีรีวัฒน์

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์

Card image cap

นายกิตติพัชญ์ กุลทอง

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง

Card image cap

นางสาวนงนุช คีรีวัฒน์

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์

Card image cap

นางสาวชไมพร รักดี

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางรัชนีกร โหรชัยยะ

Card image cap

นางสาวชไมพร รักดี

Card image cap

Card image cap

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวทิชา เกิดทรัพย

Card image cap

นางสาวนงนุช คีรีวัฒน์

Card image cap

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557