ประเภทวิชาคหกรรม


Card image cap

หัวหน้าแผนกการโรงแรม

นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางจุลีพร วิเชียรโชติ

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางฐิตาภา อาภาสิริกุล

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางจรูญ สุขศรี

 
Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางสาวสาลี่ ขวัญยืน

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางภัทรกร เสียงสนั่น

Card image cap

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร

Card image cap

หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว

นางชื่นสุมณ อ่วมเครือ

Card image cap

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 10 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวศศิธร จูมี

Card image cap

นางสาวสุรัตน์ คีรีชัยวัฒน์

Card image cap

นางภัทรกร เสียงสนั่น

Card image cap

นางลมูล ทัศนา

 
Card image cap

นางสาวสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร

Card image cap

นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร

Card image cap

นางโสภาพร สักบุตร

Card image cap

นางสาวเกศินี มรนนท์

 
Card image cap

นางสาววรางคณา สบายใจ

Card image cap

นางสาวมัณฑนา เครือสง่า

Card image cap

นางสาวณัฐชยา ต้วมสี

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางเพียรวิทย์ ขำทวี/p>

Card image cap

นางอภิญญา สมสุข

Card image cap

นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

Card image cap

นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

 
Card image cap

นายพลพิมล ดำนิล

Card image cap

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์สมเพชร

Card image cap

นางกุลประภัสสร์ เกิดทรัพย์

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 4 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร

Card image cap

นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์

Card image cap

นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดม

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 6 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสาวสุพัตรา ยี่สาร

Card image cap

นางวัลยา เนติมากุล

Card image cap

นางจิราพร สันหนัง

Card image cap

นางสาววรางคณา สบายใจ

 
Card image cap

นางกุลประภัสสร์ เกิดทรัพย์

Card image cap

นายกิตติพัชญ์ กุลทอง

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 12 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นางสุนีย์ มุมบ้านเซ่า

Card image cap

นางสาวสุรัตน์ คีรีชัยวัฒน์

Card image cap

นางสาวพีรชิตา อยู่จันทร์

Card image cap

นางสาวสุกัญญา บุญแท้

 
Card image cap

นางฐิตาภา อาภาสิริกุล

Card image cap

นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล

Card image cap

นางเพียรวิทย์ ขำทวี

Card image cap

นางสาวโสภา จำปาทิพย์

 
Card image cap

นางจิตรลดา รามพันธุ์

Card image cap

นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ

Card image cap

นางสาวดวงใจ จำปาหอม

Card image cap

นางสาวมัณฑนา เครือสง่า

 
Card image cap

นางสาวณัฐชยา ต้วมสี

Card image cap

Card image cap

Card image cap

มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้างาน

นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา

Card image cap

นายสุขสันต์ จ้อยเจริญ

Card image cap

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง

Card image cap

นายปริญญา ถิระโคตร

 
Card image cap

นายพลพิมล ดำนิล

Card image cap

นายอนุชา แดงประดับ

Card image cap

นายกิตติพัชญ์ กุลทอง

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557