Homeวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน 
    ประกอบการ และเป็นแนวทางในสถานการณ์ประกอบอาชีพ    

2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล    

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ    

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ    

5.  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     กำหนด

ข่าวด่วนจาก สอศ.

Joomla templates by Joomlashine