1,067

จำนวนนักเรียน ปวช.

538

จำนวนนักเรียน ปวส.

67

จำนวนนักเรียน ป.ตรี

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562