ข้อมูลบุคลากรแสดงรูปภาพ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด
Cinque Terre
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ฝ่ายบริหาร
แสดงรูปภาพ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด
Cinque Terre
นายอรุณ หวังอารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหาร
แสดงรูปภาพ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด
Cinque Terre
นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ฝ่ายบริหาร
แสดงรูปภาพ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด
Cinque Terre
นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร
แสดงรูปภาพ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด
Cinque Terre
นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหาร