ประเภทวิชาศิลปกรรม


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 4 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นายทรงธรรม ขำทวี

Card image cap

นายกฤตติภูมิ เริ่มคิดการ

Card image cap

นายปริญญา ถิระโคตร

Card image cap

นายอาธร น้อยแก้ว

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นายสุขสันต์ จ้อยเจริญ

Card image cap

นายพลพิมล ดำนิล

Card image cap

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557