ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 9 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางจรูญ สุขศรี

Card image cap

นางสาวมณีรัตน์ มีโภคี

Card image cap

นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง

Card image cap

นางสาวบุษบง นาคะเวช

 
Card image cap

นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์

Card image cap

นางสุเมตตา จ้อยเจริญ

Card image cap

นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน

Card image cap

นางสาวสิริทิพย์ ขาวสว่าง

 
Card image cap

นางสาวอาริสา พึ่งเสนาะ

Card image cap

Card image cap

Card image cap

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 10 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร

Card image cap

นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์

Card image cap

นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ

Card image cap

นางเพียรวิทย์ ขำทวี

 
Card image cap

นางสงกรานต์ ศิรินาวี

Card image cap

นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง

Card image cap

นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์

Card image cap

นางสุนิสา อินทนิน

 
Card image cap

นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

Card image cap

นายภัทรภูมิ ผลประทีปสุริยา

Card image cap

Card image cap

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางจุลีพร วิเชียรโชติ

Card image cap

นางวัลยา เนติมากุล

Card image cap

นางสุเนตตา ศรีจันทร์เฟื้อ

Card image cap

นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม

 
Card image cap

นางมาลินี ศรีจันทร์

Card image cap

นางนันทพร ฉายแสงเดือน

Card image cap

นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ

Card image cap

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 5 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางฐิตาภา อาภาศิริกุล

Card image cap

นางสาวเสาวรส เกียรติพัฒนกุล

Card image cap

นางพิมลศรี สุขอนันต์

Card image cap

นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์

 
Card image cap

นางอภิญญา สมสุข

Card image cap

Card image cap

Card image cap

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางสาวชนากานต์ ป้องกัน

Card image cap

นางจิราพร สันหนัง

Card image cap

นางสาววาริน ทิมเมฆ

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557