ประเภทวิชาคหกรรม


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 8 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร

Card image cap

นางสาวรัชนี ทั่งศรีี

Card image cap

นางสาวศิวาภรณ์ จินตนา

Card image cap

นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ

 
Card image cap

นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ

Card image cap

นางวรินทร ประทุมพงษ์

Card image cap

นางสาวจิราพร ทัดพินิจ

Card image cap

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางสาวสาลี่ ขวัญยืน

Card image cap

นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ

Card image cap

นายพชรพงษ์ โพธิ์น้อย

Card image cap

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 7 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางสาวทิชา เกิดทรัพย์

Card image cap

นางภัทรกร เสียงสนั่น

Card image cap

นางสาวสุกัญญา บุญแท้

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557