ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 4 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล

Card image cap

นางสาวโสภา จำปาทิพย์

Card image cap

นางสาวเกศินี มรนนท์

Card image cap

นางจิตรลดา รามพันธุ์

จัดการเรียนสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีครูผู้สอนทั้งหมด 2 คน ได้แก่

Card image cap

หัวหน้าแผนก

นางชื่นสุมล อ่วมเครือ

Card image cap

นายนิรุต เหลืองอร่าม

Card image cap

นางโสภาพร สักบุตร

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557