ประเภทวิชาพื้นฐาน


มีครูผู้สอนทั้งหมด 17 คน ได้แก่

Card image cap

นางลมูล ทัศนา

Card image cap

นางสดใส หวังอารี

Card image cap

นายวิเวทย์ พรมใจ

Card image cap

นางสุนีย์ มุมบ้านเซ่า

 
Card image cap

นางอรชุมา อำนวยผล

Card image cap

นางสาวสุรัตน์ คีรีชัยวัฒน์

Card image cap

นางสาวพีรชิตา อยู่จันทร์

Card image cap

นางสาวสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร

 
Card image cap

นางสาวศศิธร จูมี

Card image cap

นางรัชนีกร โหรชัยยะ

Card image cap

นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์

Card image cap

นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

 
Card image cap

นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา

Card image cap

นางสาวสุพัตรา ยี่สาร

Card image cap

นางสาวสุพัตรา เกษร

Card image cap

นางสาววรางคณา สบายใจ

 
Card image cap

นางสาวดวงใจ จำปาหอม

Card image cap

Card image cap

Card image cap

 

เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557