Subject

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อเนื่อง (คลิก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer ชื่อปริญญา ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ชื่อย่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer) ชื่อย่อ B.B.A (Business Computer)

หลักสูตรการโรงแรม ต่อเนื่อง (คลิก)
หลักสูตรการตลาด ต่อเนื่อง (คลิก)